Puisi Ia Telah Pergi Karya W.S. Rendra

Berikut ini adalah puisi berjudul “Ia Telah Pergi” yang dibuat oleh W.S. Rendra.

“Ia Telah Pergi”
(Karya W.S. Rendra)

la telah pergi
lewat jalannya kali.
la telah pergi
searah dengan mentari.
Semua lelaki ninggalkan ibu
dan ia masuk serdadu.
Kemudian ia kembang di perang;
dan tertelentang. Bagi lain orang.