Lirik Lagu Pupuh Wirangrong – Barudak Mangaka Ngalarti

Pupuh Wirangrong – Barudak Mangaka Ngalarti

Barudak Mangka Ngalarti
Ulah Rek Kadalon-dalon
Enggon-enggon Nungtut Elmu
Mangka Getol Mangka Tigin
Pibekeleun Sarerea
Modal Bakti Ka Nagara

Panambih:

He Barudak Mangka Ngarti
Ulah Rek Kadalon-dalon
Nungtut Elmu Jeung Pangarti
Masing Rajin Soson-soson
Pibekeleun Hirup Tandang
Modal Bakti Ka Nagara
Lemah Cai Anu Urang
Perlu Dijaga Dibela